Heeft u een advocaat nodig?

Zijn familieleden of vrienden van u aangehouden?
Wanneer familieleden of vrienden van u zijn aangehouden heeft u het recht een advocaat in te schakelen om ze te bezoeken. In dat geval treedt de advocaat als gekozen raadsman op. Hij dient de client te bezoeken en hem uit te leggen door wie hij is ingeschakeld en de vraag te stellen of client zijn rechtsbijstand wenst. Neem in voorkomende gevallen contact op met mr H. Raza.

Bent u ontboden door de politie?
De politie ontbiedt verdachten van een strafbaar feit middels een brief om op het bureau te verschijnen voor verhoor. Neemt u in zo een geval zo spoedig mogelijk contact op met mr H. Raza, opdat u goed voorbereid naar het verhoor gaat. Rechters hechten veel waarde aan de inhoud van een eerste verhoor bij de politie, daarom is het erg belangrijk goed voorbereid te zijn en op de hoogte te zijn van uw rechten.

Het politiebureau
Onthoudt u altijd dat niemand ooit beter is geworden van verklaren!
De politie heeft de bevoegdheid een verdachte aan te houden wanneer er sprake is van een redelijk vermoeden van betrokkenheid bij een strafbaar feit.
Beroept u zich totdat u uw advocaat spreekt op uw zwijgrecht. Dit is in (nagenoeg) alle gevallen het beste advies.

Na maximaal 6uur verhoor dient de politie te beslissen of ze u langer willen vasthouden in het kader van verder onderzoek. Als dat zo is, wordt u inverzekering gesteld. Daarbij heeft u het absolute recht om uw eigen advocaat te kiezen. Geef dus in voorkomende gevallen
mr H. Raza door als voorkeursadvocaat. Hierdoor zult u verzekerd zijn van kwalitatief hoogwaardig juridische rechtsbijstand. Nadat uw advocaat is gearriveerd kunt u in samenspraak met hem beslissen om al dan niet te verklaren.

De politie kan u in principe nog 3 dagen vasthouden. Deze periode kan met nog eens 3 dagen worden verlengd.

De Rechter-Commissaris
Mocht de politie u langer dan 3 dagen en 15 uur willen vasthouden, dan dient de politie u wel binnen die termijn u voor de Rechter-Commissaris voor te geleiden. De Rechter-Commissaris toetst of uw aanhouding en inverzekeringstelling rechtmatig zijn. Is het een en ander onrechtmatig, dan kan de Rechter-Commissaris u op vrije voeten stellen.
Ook kan de Officier van Justitie een zogeheten vordering inbewaringstelling bij de Rechter-Commissaris indienen. Dit houdt in dat de Rechter-Commissaris na de toetsing van uw aanhouding en inverzekeringstelling moet oordelen of er een stevige verdenking bestaat met betrekking tot een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en of er sprake is van een grond om u vast te houden. Bij een grond moet u bijvoorbeeld denken aan herhalingsgevaar.

Ook kan de Rechter-Commissaris u vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals de mogelijkheid dat u bij verdere detentie uw baan kwijtraakt, de bewaring schorsen en u alsnog op vrije voeten stellen.

Mocht de Rechter-Commissaris in verband met de vordering inbewaringstelling toch vinden dat u vast moet blijven zitten, dan geeft hij een bevel af voor de duur van 14 dagen. U zult in dat geval naar een Huis van Bewaring worden gebracht.

De Raadkamer
De Raadkamer kan op vordering van de Officier van Justitie beslissen om u nog 90 dagen vast te houden. Wederom vindt er een toets plaats, waarbij gekeken wordt naar de vraag of er een stevige verdenking jegens u bestaat en of er een reden is u langer vast te houden. Ook de raadkamer kan beslissen de voorlopige hechtenis te schorsen.

Bent u gedagvaard?
Wanneer u gedagvaard bent of in het kader van een strafzaak voor de rechter te verschijnen heeft u het recht een advocaat in te schakelen om u te verdedigen. Schakel in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk mr H. Raza in, in verband met termijnen voor het opgeven van getuigen en mogelijke verzoeken tot aanhouding.

De Zitting
Op de zitting onderzoekt de Rechtbank de aantijgingen van de Officier van Justitie, formuleert de Officier van Jusitite een strafeis en heeft u de kans zich tegen de aantijgingen te verdedigen.

Uw raadsman dient u op de zitting met raad en daad bij te staan, waarbij een grondige voorbereiding van de zaak onontbeerlijk is. Kennis van iedere millimeter van het dossier, een grondige kennis van de jurisprudentie en de vaardigheid om dit te combineren tot een heldere, stevige en doeltreffende pleitnota is een minimale voorwaarde voor een kundige verdediging.

Wanneer u kiest voor mr H. Raza als uw raadsman, dan bent u verzekerd van al deze vaardigheden plus veel meer.

Moet u als getuige in een strafzaak verschijnen?
Als getuige bent u niet verplicht om bij de politie te verschijnen, noch aldaar een verklaring af te leggen.

Wel dient u na oproeping bij de Rechter-Commissaris of de zittingsrechter te verschijnen.
In principe dient u ook een verklaring af te leggen, behoudens als u door vragen te beantwoorden uzelf zou kunnen belasten, of wanneer u getuigt in een zaak van een naast familielid. In zo een geval heeft u een verschoningsrecht en hoeft u op zulke vragen geen antwoord te geven. Het is handig om alvorens u een verklaring aflegt mr H. Raza in te schakelen, opdat u goed voorbereid en op de hoogte van u rechten het verhoor ingaat.